•  

  .INFO

  More Posts
 • DEINSTYTUCJONALIZACJA to:

  Proces

  Proces rozwoju usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności (również profilaktycznych), które mają wyeliminować
  konieczność opieki instytucjonalnej.

  Zmiana roli instytucji

  W tym procesie chodzi o zmianę sposobu świadczenia usług, a kluczowa
  staje się podmiotowość odbiorcy, indywidualizacja usług, a także
  środowiskowość. Chodzi o to że usługi mają jak najlepiej służyć ludziom i to nie tylko jakimś innym ludziom, ale także nam samym - Tobie. Starzejemy się my, nasi rodzice, bliscy, tracimy siły, sprawność. Możemy za chwilę potrzebować pomocy.

  O nas

  W dłuższej albo krótszej perspektywie dotyczy każdego i każdej z nas, naszych bliskich, którzy z czasem mogą potrzeboeać wsparcia oraz osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowia psychicznego, osób w kryzysie bezdomności, osób przebywających w pieczy zastępczej i innych instytucjach całodobowych dla dzieci.

   

  O nas

  W dłuższej albo krótszej perspektywie dotyczy każdego i każdej z nas, naszych bliskich, którzy z czasem mogą potrzeboeać wsparcia oraz osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowia psychicznego, osób w kryzysie bezdomności, osób przebywających w pieczy zastępczej i innych instytucjach całodobowych dla dzieci.

   

 • Kalendarium prac na Strategią Deinstytucjonalizacji 2035

  [dokumenty do pobrania]

  1

  luty 2020

  Na zaproszenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęły się prace pięciu grup roboczych złożonych z przedstawicieli organizacji obywatelskich, samorządów województw i administracji rządowej nad określeniem ram strategicznych procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych. Prace trwały do końca 2020.
  2

  listopad 2020

  Blisko 170 organizacji społecznych zwróciło się z listem otwartym do Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów w sprawie wsparcia prac nad strategią rozwoju usług społecznych i zdrowotnych oraz procesu deinstytucjonalizacji w Polsce. List otwarty z jednej strony uruchomił działania po stronie rządowej, co w konsekwencji doprowadziło do powołania w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zespołu ds. strategii deinstytucjonalizacji, na czele z ministrem Wdówikiem, z drugiej zaś żywą reakcję Prezydenta RP i jego Kancelarii.

   

  3

  styczeń 2021

  Zarządzeniem nr 1 Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 12 Stycznia 2021 r powołano Zespół do spraw opracowania Strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce na czele którego stanął Sekretarz Stanu MRiPS Paweł Wdówik.
   
  4

  luty 2021

  W Kancelarii Prezydenta RP odbyło się Forum Deinstytucjonalizacji z udziałem Prezydenta RP. W Forum wzięło udział ponad sto organizacji społecznych.
   
  Blisko 30 organizacji społecznych złożyło uwagi do rządowego projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 wskazując na braki w zakresie polityki rozwoju usług społecznych i wskazując iż dokument w obecnych kształcie nie nadaje się do przyjęcia.
  5

  kwiecień 2021

  Zespół MRPiPS wypracował propozycję dokumentu Usługi społeczne i zdrowotne na rzecz niezależnego i bezpiecznego życia. Strategia deinstytucjonalizacji usług w Polsce 2021-2035 oraz Mapa drogowa Strategii deinstytucjonalizacji do 2023 r. Dokument ten nie został jednak skierowany do dalszych prac w kierownictwie resortu. Przygotowano natomiast inną propozycję (projekt rządowy).
  6

  czerwiec 2021

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło 25.06.2021 rozpoczęcie prekonsultacji dokumentu Strategia Rozwoju Usług Społecznych.

  7

  lipiec 2021

  Organizacje społeczne pracujące nad społeczną wersją Strategii przedstawiły swoje stanowisko odnośnie projektu rządowego.
  8

  sierpień 2021

  55 podmiotów i organizacji społecznych zwróciło się do Pani Marleny Maląg - Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Pana Adama Niedzielskiego - Ministra Zdrowia oraz Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie kształtu polityki deinstytucjonalizacji w Polsce, wskazując za konieczne, aby obszar planowanej interwencji publicznej, spełniał wszystkie przedstawione przez nie warunki.
  10

  listopad 2021

  Organizacje: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS oraz Fundacja Merkury zgłosiły uwagi do rządowego projektu Strategia Rozwoju Usług Społecznych.
  11

  czerwiec 2022

  Uchwałą nr 135 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 r. przyjęto politykę publiczną pod nazwą „Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)” i opublikowano w dniu 10 sierpnia 2022 roku (MP poz. 767).
 • DI.PRAWO

  MONITORING PRAWA - RAPORTY

  PRAWO

  KRAJOWE

  PRAWO EUROPEJSKIE

  PRAWO MIĘDZYNARODOWE

 • Monitoring prawa - raporty

  RAPORT

  z monitoringu polityk publicznych w zakresie usług społecznych
  marzec - kwiecień 2022

   

  RAPORT

  z monitoring polityk publicznych w zakresie usług społecznych
  maj – czerwiec 2022

   

  RAPORT

  z monitoring polityk publicznych w zakresie usług społecznych
  lipiec - sierpień 2022

   

  RAPORT

  z monitoring polityk publicznych w zakresie usług społecznych
  wrzesień - październik 2022

   

  RAPORT

  z monitoring polityk publicznych w zakresie usług społecznych
  listopad - grudzień 2022

   

 • Prawo krajowe

  Projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych na Stały Komitet Rady Ministrów - 6 kwietnia 2022

  Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

   

   

  Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030

   

  Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

 • Prawo europejskie

  Europejska Konwencja Praw Człowieka

  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

   

   

   

   

   

  Filar Praw Socjalnych

  Lista kontrolna

  pozwalająca sprawdzić, czy działania finansowane przez UE przyczyniają się do niezależnego życia poprzez rozwój i zapewnienie dostępu do usług rodzinnych i
  środowiskowych

  Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Deinstytucjonalizacja systemów opieki na szczeblu lokalnym i regionalnym

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie długoterminowej opieki społecznej oraz deinstytucjonalizacji

   

  Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

   

   

  Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – zestaw narzędzi

   

 • Prawo międzynarodowe

  Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osob niepelnosprawnych

  Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach Dziecka

   

  Komentarz ogólny Nr 5 (2017) na temat niezależnego życia i bycia częścią społeczności

  Komentarz ogólny Nr 6 (2018) na temat równości i niedyskryminacji

   

  Komentarz ogólny Nr 7 (2018) na temat udziału osób niepełnosprawnych, w procesie wdrożenia oraz monitorowania Konwencji praw osób niepełnosprawnych

  Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych,

  sporządzona w Nowym Jorku 13 grudnia 2006

   

  Oświadczenie Rządowe z 25 września 2012 w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006

 • DI.BIBLIOTEKA

  POLECAMY

  RAPORT

  „Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja w Republice Czeskiej”

  Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, 2022

  BROSZURA

  Reintegracja społeczna i zawodowa w centrach usług społecznych,

  Arkadiusz Karwacki

  Tomasz Kaźmierczak

  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2022

  RAPORT NIK

  Funkcjonowanie medycznej opieki geriatrycznej

   

  Delegatura w Kielcach

  Najwyższa Izba Kontroli

  2021

 • Publikacjw wydane przed 2020

   

  Lista Kontrolna. Sprawdź, czy działania finansowane przez UE przyczyniają się do niezależnego życia poprzez rozwój i zapewnienie dostępu do usług rodzinnych i środowiskowych w społeczności lokalnej, 2019

   

  Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Wytyczne w zakresie wdrażania i wspierania trwałego przejścia od opieki instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań rodzinnych i opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osób starszych w Europie, 2012


  Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, red. Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak, wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, 2011

  Publikacje wydane po 2020

   

  Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej – szanse i zagrożenia, redakcja naukowa: Mirosław Grewiński i Joanna Liz, 2021

   

  Deinstytucjonalizacja psychiatrii w Polsce – dwie ścieżki, jeden cel. Analiza porównawcza założeń i pierwszych etapów wdrożenia modeli psychiatrii środowiskowej, Wojciech Skiba, Damian Siwicki, wyd. Uniwersytet Wrocławki, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Wrocław 2021


  Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej w Polsce. Cele i wyzwania, red. Naukowy: Piotr Błędowski, wyd. Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” – Związek Stowarzyszeń, Warszawa 2021

   

  Centrum usług społecznych: od koncepcji do wdrożenia przepisów ustawy, red. naukowa Marek Rymsza, wyd. Kancelaria Prezydenta RP, 2021

   

  Jak przygotować się do współpracy z Centrum Usług Społecznych, wyd. Obserwatorium CUS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, 2021

   

  Cykl broszur - Centra Usług Społecznych - Materiały edukacyjne opracowane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2020-2022

   

  Podręcznik dobrych praktyk w zakresie deinstytucjonalizacji. Rozwiązywanie problemu bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w oparciu o usługi świadczone w lokalnej społeczności, Natalia Marciniak-Madejska, Rafał Stenka, Karolina Weiner, ROPS w Poznaniu

   

  Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim, Agnieszka Golczyńska-Grondas, Małgorzata Błaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 • Sieć Liderów Regionalnych na rzecz usług społecznych

  Sieć Liderów Regionalnych zaczęliśmy budować w styczniu 2022 poprzez federacje zrzeszone we WRZOS oraz zwracając się bezpośrednio do organizacji z propozycją współpracy. Zyskaliśmy w ten sposób partnerów, z którymi będziemy mogli zbudować ogólnopolski ruch na rzecz rozwoju usług społecznych. Obecnie sieć liczy 21 przedstawicieli organizacji pozarządowych i federacji z 16 województw

  dolnośląskie

  Anna Puławska-Rodzik

  Fundacja Eudajmonia 
  a.pulawska-rodzik@eudajmonia.pl

  dolnośląskie

  Waldemar Weihs

  Fundacja Merkury
  waldemar@weihs.pl

  lubuskie

  Małgorzata Jaskulska

  Fundacja RONDO
  m.jaskulska.rondo@gmail.com

  lubuskie

  Sylwester Pyrka

  Spółdzielnia Socjalna "ZAZ"

  lubelskie

  Paweł Wiśniewski

  Stowarzyszenie HUMANUS

  łódzkie

  Mirosław Kołodziejczyk

  Fundacja Usług Lokalnych

  łódzkie

  Tomasz Musielski

  Stowarzyszenie Ja-Ty-My

  śląskie

  Kazimierz Słobodzian

  Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS

  warmińsko-mazurskie

  Bartłomiej Głuszak

  Federacja FOSa

  warmińsko-mazurskie

  Piotr Kubarewicz

  Stowarzyszenie na rzecz OzNI Koło w Biskupcu

  pomorskie

  Ewa Czeplina

  Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia"

  świętokrzyskie

  Anna Górak

  Fundacja "PEStka"

  opolskie

  Marzena Głogowska-Szukszto

  Spółdzielnia Socjalna "Parasol"

  podlaskie

  Iwona Zaborowska

  Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

  kujawsko-pomorskie

  Ewa Kwiesielewicz-Szyszka

  Ośrodek "TŁOK"

  podkarpackie

  Paweł Morawczyński

  Stowarzyszenie ,,Radość" w Dębicy

  wielkopolskie

  Grzegorz Wojtanowski

  Fundacja AKME
  grzegorz@fundacja-akme.pl

  wielkopolskie

  Zbigniew Prałat

  Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

  małopolskie

  Marta Grabek-Niekraszewicz

  Forum Organizacji Społecznych KraFOS

  mazowieckie

  Anna Czyżewska

  Federacja Mazowia