• .INFO

 • DEINSTYTUCJONALIZACJA to:

  Proces

  Proces rozwoju w obrębie społeczności lokalnej zindywidualizowanych usług, w tym usług profilaktycznych, które mają ograniczyć konieczność opieki instytucjonalnej, a także proces przeniesienia zasobów ze stacjonarnych zakładów opieki długoterminowej na poczet nowych usług środowiskowych w społeczności lokalnej, jak najbliżej ludzi i dla ludzi.

  Zmiana roli instytucji

  W tym procesie chodzi o zmianę sposobu działania instytucji, żeby jak najlepiej służyły ludziom i to nie tylko jakimś innym ludziom, ale także nam samym - Tobie. Starzejemy się my, nasi rodzice, bliscy, tracimy siły, sprawność. Możemy za chwilę potrzebować pomocy.

  O nas

  W dłuższej albo krótszej perspektywie dotyczy każdego i każdej z nas, naszych bliskich, którzy z czasem mogą potrzeboeać wsparcia oraz osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowia psychicznego, osób w kryzysie bezdomności, osób przebywających w pieczy zastępczej i innych instytucjach całodobowych dla dzieci.

   

 • DI.PRAWO

  PRAWO KRAJOWE

  PRAWO EUROPEJSKIE

  PRAWO MIĘDZYNARODOWE

 • Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

  Projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych na Stały Komitet Rady Ministrów - 6 kwietnia 2022

  Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

   

   

  Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030

   

 • Checklist to ensure EU-funded measures contribute to independent living by developing and ensuring access to family-based and
  community-based services

   

   

  Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

   

   

  Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – zestaw narzędzi

   

  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

   

   

   

   

   

 • Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osob niepelnosprawnych

  Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach Dziecka

   

  Komentarz ogólny Nr 5 (2017) na temat niezależnego życia i bycia częścią społeczności

  Komentarz ogólny Nr 6 (2018) na temat równości i niedyskryminacji

   

  Komentarz ogólny Nr 7 (2018) na temat udziału osób niepełnosprawnych, w procesie wdrożenia oraz monitorowania Konwencji praw osób niepełnosprawnych

  Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych,

  sporządzona w Nowym Jorku 13 grudnia 2006

   

  Oświadczenie Rządowe z 25 września 2012 w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006

  Europejska Konwencja Praw Człowieka

   

   

   

   

   

 • DI.BIBLIOTEKA

  Nowa pozycja

  RAPORT

  „Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja w Republice Czeskiej”

   

   

  Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, 2022

  BROSZURA

  Reintegracja społeczna i zawodowa w centrach usług społecznych,

  Arkadiusz Karwacki

  Tomasz Kaźmierczak

  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2022

  RAPORT NIK

  Funkcjonowanie medycznej opieki geriatrycznej

   

  Delegatura w Kielcach

  Najwyższa Izba Kontroli

  2021

  OPINIA

  Europejskiego Komitetu Regionów – Deinstytucjonalizacja systemów opieki na szczeblu lokalnym i regionalnym

  (2018/C 164/07)

  Bruksela

  2017

 • ...-2020

  Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

  Wytyczne w zakresie wdrażania i wspierania trwałego przejścia od opieki instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań rodzinnych i opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osób starszych w Europie, 2012

   

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie długoterminowej opieki społecznej oraz deinstytucjonalizacji, (opinia rozpoznawcza), (2015/C 332/01), (Dz.U.UE C z dnia 8 października 2015)

   

  Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, red. Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak, wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, 2011

  2020-...

  Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej – szanse i zagrożenia, redakcja naukowa: Mirosław Grewiński i Joanna Liz, 2021

   

  Deinstytucjonalizacja psychiatrii w Polsce – dwie ścieżki, jeden cel. Analiza porównawcza założeń i pierwszych etapów wdrożenia modeli psychiatrii środowiskowej, Wojciech Skiba, Damian Siwicki, wyd. Uniwersytet Wrocławki, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Wrocław 2021


  Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej w Polsce. Cele i wyzwania, red. Naukowy: Piotr Błędowski, wyd. Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” – Związek Stowarzyszeń, Warszawa 2021

   

  Centrum usług społecznych: od koncepcji do wdrożenia przepisów ustawy, red. naukowa Marek Rymsza, wyd. Kancelaria Prezydenta RP, 2021

   

  Jak przygotować się do współpracy z Centrum Usług Społecznych, wyd. Obserwatorium CUS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, 2021

   

  Cykl broszur - Centra Usług Społecznych - Materiały edukacyjne opracowane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2020-2022

   

  Podręcznik dobrych praktyk w zakresie deinstytucjonalizacji. Rozwiązywanie problemu bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w oparciu o usługi świadczone w lokalnej społeczności, Natalia Marciniak-Madejska, Rafał Stenka, Karolina Weiner, ROPS w Poznaniu

   

  Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim, Agnieszka Golczyńska-Grondas, Małgorzata Błaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 • Sieć Liderów Regionalnych na rzecz usług społecznych

  Sieć Liderów Regionalnych zaczęliśmy budować w styczniu 2022 poprzez federacje zrzeszone we WRZOS oraz zwracając się bezpośrednio do organizacji z propozycją współpracy. Zyskaliśmy w ten sposób partnerów, z którymi będziemy mogli zbudować ogólnopolski ruch na rzecz rozwoju usług społecznych. Obecnie sieć liczy 21 przedstawicieli organizacji pozarządowych i federacji z 16 województw

  dolnośląskie

  Anna Puławska-Rodzik

  Fundacja Eudajmonia 
  a.pulawska-rodzik@eudajmonia.pl

  dolnośląskie

  Waldemar Weihs

  Fundacja Merkury
  waldemar@weihs.pl

  lubuskie

  Małgorzata Jaskulska

  Fundacja RONDO
  m.jaskulska.rondo@gmail.com

  lubuskie

  Sylwester Pyrka

  Spółdzielnia Socjalna "ZAZ"

  lubelskie

  Paweł Wiśniewski

  Stowarzyszenie HUMANUS

  łódzkie

  Mirosław Kołodziejczyk

  Fundacja Usług Lokalnych

  łódzkie

  Tomasz Musielski

  Stowarzyszenie Ja-Ty-My

  śląskie

  Kazimierz Słobodzian

  Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS

  warmińsko-mazurskie

  Bartłomiej Głuszak

  Federacja FOSa

  warmińsko-mazurskie

  Piotr Kubarewicz

  Stowarzyszenie na rzecz OzNI Koło w Biskupcu

  pomorskie

  Ewa Czeplina

  Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia"

  świętokrzyskie

  Anna Górak

  Fundacja "PEStka"

  opolskie

  Marzena Głogowska-Szukszto

  Spółdzielnia Socjalna "Parasol"

  podlaskie

  Iwona Zaborowska

  Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

  kujawsko-pomorskie

  Ewa Kwiesielewicz-Szyszka

  Ośrodek "TŁOK"

  podkarpackie

  Paweł Morawczyński

  Stowarzyszenie ,,Radość" w Dębicy

  wielkopolskie

  Grzegorz Wojtanowski

  Fundacja AKME
  grzegorz@fundacja-akme.pl

  wielkopolskie

  Zbigniew Prałat

  Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

  małopolskie

  Marta Grabek-Niekraszewicz

  Forum Organizacji Społecznych KraFOS

  mazowieckie

   

   

  All Posts
  ×