Sprawdź, czy działania finansowane przez UE przyczyniają się do niezależnego życia

· PUBLIKACJA

 

Ponad milion obywateli UE przebywa w instytucjach, które oddzielająich od społeczeństwa pozbawiają kontroli nad własnym życiem. Wielu innym grozi instytucjonalizacja z powodu braku odpowiednich usług wsparcia. Fundusze UE odegrały zasadniczą rolę w poprawie życia wielu z tych obywateli. Przyczyniły się do rozwoju nowych usług opartych na rodzinie i społeczności lokalnej. Przyczyniły się również do przejścia tysięcy osób z instytucji do opieki
rodzinnej i środowiskowej. 

Zdarzały się jednak przypadki, gdy fundusze UE byłykierowane do instytucji, co było sprzeczne z celami polityki UE i zobowiązaniami prawnymi, takimi jak Konwencja ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych. Niniejszy dokument ma na celu zapewnienie, że znacznie więcej obywateli UE skorzysta z funduszy UE na rzecz integracji społecznej oraz zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu funduszy UE.

Celem niniejszej listy kontrolnej jest zapewnienie, żefundusze UE w okresie programowania 2021 2027 przyczynią się do niezależnego życia i włączenia społecznego. Bardziej szczegółowo, lista kontrolna wspiera w sprawdzaniu spójności działań z ramami prawnymi i politycznymi w następujących dziedzinach:

- Przejście od usług instytucjonalnych do rodzinnych i środowiskowych usług dla dzieci, osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowia psychicznego i osób starszych.

- Rozwój wysokiej jakości usług rodzinnych i środowiskowych.

- Zapobieganie rozdzielaniu dzieci, w tym niepełnosprawnościami, od ich rodzin.

- Zapobieganie segregacji i instytucjonalizacji dzieci, osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowia psychicznego, osób starszych i osób bezdomnych, niezależnie od tytułu miejsca przebywania.