Analiza wojewódzkich strategii polityki społecznej pod kątem deinstytucjonalizacji

· RAPORT

Deinstytucjonalizacja to proces zmiany, nowe podejście w myśleniu o dostarczaniu usług społecznych. Czy ten nowy sposób myślenia jest obecny w wojewódzkich strategiach polityki społecznej?

Zachęcamy do lektury opracowania pt. „Kluczowe kierunki działań w wojewódzkich Strategiach Polityki Społecznej do roku 2030. Analiza zapisów dokumentów” opracowanej przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w ramach projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II”.

Kluczowe wnioski dotyczące uwzględnienia DI w strategiach:

- DI uwzględniono we wszystkich wojewódzkich strategiach, z wyjątkiem województwa zachodniopomorskiegoo

- DI bardzo rzadko jest traktowana w strategiach w sposób horyzontalny tj. odnoszący się do wszystkich usług i odbiorców usług. Chociaż są wyjątki (np. województwo wielkopolskie).

- W myśleniu o DI dominuje raczej podejście branżowe/tematyczne. Samorządy województw najczęściej odwołują się do DI w zapisach dotyczących pieczy zastępczej, seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

- W strategiach regionalnych raczej unika się definiowania DI, ale częste mówi się o realizacji usług „zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji”.

Ponadto w dokumencie znajdują się wnioski z analizy zapisów strategii w zakresie centrów usług społecznych, mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego, roli ekonomii społecznej w dostarczaniu usług, usług i deinstytucjonalizacji w odniesieniu do różnych grup odbiorców (seniorów, osób z niepełnosprawnościami, obywateli państw trzecich).

Zachęcamy do lektury.