Wytyczne EFS+ opublikowane

Anna Bugalska

· INFO,ANALIZA

Długo czekaliśmy na ten dokument. Obok Umowy Partnerstwa tokluczowy dokument w znacznej mierze determinujący to, jakie usługi społeczne będą finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, a także kto i jak będzie to robił.

Dlaczego Wytyczne EFS+ są ważne?


„Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027” to dokument opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i adresowany do instytucji zarządzających programami regionalnymi. Ich celem jest ujednolicenie zasad realizacjiwsparcia w projektach współfinansowanych z EFS+ w programach regionalnych. Są więc wspólną wdrożeniową ramą dla wszystkich programów regionalnych.

 

„Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027” - Pobierz dokumeny >

Oczywiście dokumentami nadrzędnymi względem Wytycznych EFS+ są programy regionalne, wynegocjowane i zatwierdzone przez Komisję Europejską. Wytyczne mówią wprost: w przypadku, gdy program regionalny zawiera w rozstrzygnięcia inne, niż zawarte w Wytycznych, przy realizacji wsparcia pierwszeństwo mają postanowienia programu. Przy czym rozstrzygnięcia te muszą wynikać jednoznacznie z postanowień programu regionalnego.

Co zawierają Wytyczne EFS+?

Dokument zawiera kluczowe definicje niezwykle ważne dla wsparciaprocesu deinstytucjonalizacji rozwoju usług społecznych m.in. definicje deinstytucjonalizacji, opieki instytucjonalnej, usług w społeczności lokalnej, mieszkalnictwa wspomaganego, opieki wytchnieniowej, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i osób z niepełnosprawnościami, opiekunów faktycznych itd.

Zawiera także ramowe zasady dofinansowania części usług, aniekiedy również minimalne standardyjakościowe niektórych usług, w tym takich które nie są obecne w polskim prawie (np. usług asystencji osobistej) lub które nie mają szczegółowych uregulowań prawnych (np. standardy dziennego domu pobytu).

 

Kluczowe różnice względem Wytycznych z okresu 2014-2020?

Czym Wytyczne EFS+ różnią się od obowiązujących w poprzednimokresie programowania „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”? Po pierwsze Wytyczne EFS+ zawierają nowe definicje tych samych terminów; definicje te częściej odwołują się do prawa
międzynarodowego w tym do Karty Praw Podstawowych, Konwencji ONZ o Prawach osób niepełnosprawnych, Konwencji o Prawach dziecka. To sprawia, że definicje są osadzone w dokumentach kluczowych, ale mniej operacyjnych niż dotychczasowe „Ogólnoeuropejskie
wytyczne w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej”. Wydaje się, że to może rodzić większą przestrzeń do interpretacji. Po drugie, Wytyczne EFS+ rozszerzają katalog usług w społeczności lokalnej (chociaż katalog był i nadal jest otwarty, to i tak często realizowane jest tylko co wymienione po słowie „w szczególności). Co więcej definiują usług w społeczności lokalnej jako usługi społeczne i zdrowotne, a nie tylko usługi społeczne. Rozszerzenie katalogu należy ocenić pozytywnie. Po trzecie, redukująstandardy to niezbędnego minimum.

Usługi społeczne a działania podmiotów ekonomii społecznej

Co ważne z perspektywy rozwoju ekonomii społecznej WytyczneEFS+ zachęcają do realizacji działań w partnerstwie publiczno-społecznym (co jest mocno w duchu Strategii Rozwoju Usług Społecznych – polityki publicznej 2030 r. z perspektywą do 2035 r.) oraz stosowania preferencji dla podmiotów ekonomii społecznej (co z kolei jest zgodne z Krajowym Programem Rozwoju
Ekonomii Społecznej 2030, zgodnie z którym podmioty ekonomii społecznej mają być ważnym dostarczycielem usług społecznych.

„Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027” - Pobierz dokumeny >