Seminaria Regionalne dotyczące usług społecznych oraz deinstytucjonalizacji

· WYDARZENIE

Seminaria Regionalne dotyczące usług społecznych oraz deinstytucjonalizacji 

Strategia Rozwoju Usług Społecznych staje się faktem. Oznacza to, że projektowanie usług społecznych oraz przejście z opieki instytucjonalnej do środowiskowej będzie udziałem wszystkich wspólnot lokalnych już w najbliższych miesiącach.

W ramach procesu budowania ogólnopolskiego ruchu organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej organizujemy serie 16 Seminariów w obszarze współpracy publiczno-społecznej w zakresie rozwijania usług społecznych i udziału w nich sektora społecznego, organizujemy z Kielcach dla województwa świętokrzyskiego. 

We współpracy z Liderem Regionalnym rozmawiamy z uczestnikami seminariów porozmawiać o:

- procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,

- uczestnictwie sektora i jego podmiotowości w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji,

- Rekomendacjach Krajowych, na bazie których wypracujemy Rekomendacje Regionalnie dla poszczególnych województw

Bardzo nam zależy na udziale w Seminarium organizacji, które specjalizują się w świadczeniu usług społecznych a jednocześnie mogłyby zaangażować się w wypracowywanie i wdrożenie regionalnych rekomendacji w tym zakresie. Ważnym partnerem całego przedsięwzięcia są także ROPS i lokalne samorządy, które także chcemy zaangażować w ten proces. 

Do tej pory odbyły się następujące Seminaria: 26 kwietnia 2022 w Olsztynie, 26 maja 2022 w Opolu i 30 maja 2022 w Kielcach.

Planowane seminaria:

20 czerwca 2022 – Łódź 

12 września – Gdańsk

Wrzesień – Toruń, Poznań, Szczecin

Październik – Lublin, Katowice, Białystok, Wrocław

Listopad – Kraków, Rzeszów, Zielona Góra

Grudzień - Warszawa