WRZOS | Głos w konsultacjach - uwagi do projektu "Strategii Rozwoju Usług Społecznych"

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

· PRAWO,ANALIZA

Swoje stanowisko dotyczące projektu "Strategii Rozwoju Usług Społecznych, polityka publiczna na lata 2021 - 2035" przedstawiła w ramach konsultacji także Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS).

W dokumencie brak spójności

Konstrukcja dokumentu określona ściśle według grup docelowych powoduje liczne powtórzenia (nota bene zwieloma niekonsekwencjami) tworzy to niestety problem, że te same usługi znajdują się często w każdym obszarze tworząc przekonanie, że realizowane są odrąbne działania. Nasza propozycja do rozważenia jest następująca: Obszar: Dzieci i młodzież, Obszar: Osoby wymagające wsparcia w rodzinie (starsi, niepełnosprawni, długotrwale chorzy), Obszar: Osoby wymagające wsparcia w środowisku lokalnym (starsi, niepełnosprawni, długotrwale chorzy). Obszar: Mieszkalnictwo i instytucje (mieszkalnictwo wspomagane, reforma placówek całodobowych). Oczywiście można kwestię placówek umieścić w obszarze dzieci oraz środowisko, jednak kwestia mieszkaniowa wymaga wyodrębnienia; Obszar: Warunki rozwoju usług społecznych (koordynacja, pracownicy, partnerstwo, finansowanie).

Warto zwrócić uwagę, że zarówno w kontekście koordynacji, mieszkalnictwa pojawiają się w każdym z obszarów, zaś kwestia pracownicza, która dotyczy wszystkich obszarów, pojawia się tylko w niektórych podczas gdy jest to kwestia horyzontalna. Obecna konstrukcja nie tworzy spójnej całości.

Rozproszone kwestie dotyczące mieszkalnictwa

Kontynuując powyższą kwestię należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie mieszkalnictwa rozproszone po poszczególnych obszarach. Również wskaźniki w tym zakresie rozproszone są po różnych obszarach – czy zatem są to odrębne działania? Czy jednak nie powinno to stanowić jednego wspólnego przedsięwzięcia. Nie tworzy się odrębnie mieszkań dla osób opuszczających placówki całodobowe a osobno dla osób z niepełnosprawnościami. Cały czas to są mieszkania wspomagane. Ponadto strategia stosuje różne nazewnictwo powodujące równieą nieporozumienia nazewnicze (wspomagane, wspierane, treningowe, chronione) bez sprecyzowania czym różni się np. treningowe i wspomagane.